استخاره صفحه 459

صفحه 459
صفحه 460
صفحه
سوره
زمر
آیه
6
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است در صورت بررسی همه‌ی جوانب و مساعد بودن اوضاع انجام والا ترک شود.
نتیجه ازدواج
بیشتر تحقیق کنید اگر همه‌ی جوانب را بررسی کردید و موردی وجود نداشت انجام دهید و الا ترکش کنید.
نتیجه معامله
با افراد خبره و اهل فن مشورت کن جوانب کار را نیز بسنج اگر خوب بود عمل کن والا ترکش کن.
X