استخاره صفحه 461

صفحه 461
صفحه 462
صفحه
سوره
زمر
آیه
22
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است از ظاهر قضیه نمی‌توان به باطن آن پی برد ترک شود.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست توجه به ظاهر آدم را از خیلی مسائل دور می کند ترک شود.
نتیجه معامله
مار خوش خط خالی است ولی سعی کن نزدیکش نشوی.
X