استخاره صفحه 467

صفحه 467
صفحه 468
صفحه
سوره
زمر
آیه
75
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
از هر جهت مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
سود خوبی از این معامله نصیبتان خواهد شد مستمندان را فراموش نکنید.
X