استخاره صفحه 469

صفحه 469
صفحه 470
صفحه
سوره
غافر
آیه
17
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد خیلی دقیق و میلی‌متری است و با کوچکترین لغزش سقوط خواهید کرد پس ترکش به صواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج
ظاهرش دیگران را می کشد داخلش شما را ترک کنید.
نتیجه معامله
با‌ یک لغزش کوچک کارتان تمام است انجام ندهید.
X