استخاره صفحه 473

صفحه 473
صفحه 474
صفحه
سوره
غافر
آیه
50
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان می‌شوید ولی دیگر پشیمانی شما سودی نخواهد داشت.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی برای شما نیست انجام ندهید که بعدا پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه معامله
بعذاب و سختی دچار خواهید شد و متضرر ‌می‌شوید ترک شود.
X