استخاره صفحه 475

صفحه 475
صفحه 476
صفحه
سوره
غافر
آیه
67
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اگر چه در اول کار ممکن است این طور نشان ندهد ولی در آخر حاصلی جز حسرت و پشیمانی ندارد.
نتیجه ازدواج
اول و آخرش بود خون بار... ترک کن جان من تو این گفتار
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان نیز زیر سوال می‌رود ترک کنید.
X