استخاره صفحه 479

صفحه 479
صفحه 480
صفحه
سوره
فصلت
آیه
21
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دقیقاً نتیجه عکس آن چیزی که منظورتان است حاصل می‌شود ترک نمایید.
نتیجه ازدواج
زندگی بدی خواهید داشت و هر چه از زندگی می‌گذرد وضع بدتر می‌شود ترک کنید.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید دید و پشیمانی شدید دارد انجام ندهید.
X