استخاره صفحه 485

صفحه 485
صفحه 486
صفحه
سوره
شوری
آیه
16
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و زندگی یکسره درگیری و نزاعی را خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
به‌حرام می افتید و دچار عذاب و زحمت طاقت فرسایی خواهید شد انجام ندهید.
X