استخاره صفحه 489

صفحه 489
صفحه 490
صفحه
سوره
شوری
آیه
52
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید خیر دنیوی و اخروی دارد ان‌شاءالله
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا اقدام کنید از شما حرکت از خدا برکت.
X