استخاره صفحه 49

صفحه 49
صفحه 50
صفحه
سوره
بقره
آیه
283
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ولی جانب احتیاط را رعایت کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.
نتیجه ازدواج
حرفهایتان را اول کار تمام کنید و بعدا اقدام کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.
نتیجه معامله
دقت کنید و معامله را سفت و محکم کنید سپس انجام دهید.
X