استخاره صفحه 491

صفحه 491
صفحه 492
صفحه
سوره
زخرف
آیه
23
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت زیادی خواهید کشید و در آخر نیز نتیجه‌ی دلخواهتان حاصل نمی‌شود.
نتیجه ازدواج
اصلا بهم نمی‌خورید و هیچ نقطه‌ی اشتراکی با نیز نتیجه‌ی دلخواهتان حاصل نمی‌شود.
نتیجه معامله
زحمت زیاد و در آخر هم ضرر و پشیمانی ترک شود.
X