استخاره صفحه 493

صفحه 493
صفحه 494
صفحه
سوره
زخرف
آیه
48
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌زحمت و عذاب خواهید افتاد و از کرده‌ی خود پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج
به‌سختی و عذاب خواهید افتاد و از کرده خود به‌شدت پشیمان می‌شوید حتما ترک شود.
نتیجه معامله
دچار ضرر و زیان ‌می‌شوید و پشیمانی شدیدی به‌دنبال دارد.
X