استخاره صفحه 495

صفحه 495
صفحه 496
صفحه
سوره
زخرف
آیه
74
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد و به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و به رنج و عذاب سختی مبتلا خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
دچار ضرر هنگفتی خواهید شد و اعتبار و آبروی شما از این بابت زیر سوال می‌رود ترک شود.
X