استخاره صفحه 497

صفحه 497
صفحه 498
صفحه
سوره
دخان
آیه
19
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به سختی و عذابی گرفتار خواهید شد که از توان شما خارج است ترک شود.
نتیجه ازدواج
نزاع- درگیری- طلاق و ... حتما ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر- بی اعتباری - آبروریزی و... حتما ترک شود.
X