استخاره صفحه 505

صفحه 505
صفحه 506
صفحه
سوره
احقاف
آیه
21
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به آدمهایی بر می‌خورید که هیچ رحم و مروتی ندارند و شما را به‌خاک سیاه می‌نشانند ترک شود
نتیجه ازدواج
بسیار بد است هیچ وجه مشترکی با هم ندارید حتما ترک شود.
نتیجه معامله
بسیار بد است سرمایه و اعتبار شما به خطر می‌افتد گرفتار عده‌ای شیاد خواهید شد و شما را بدبخت می‌کنند.
X