استخاره صفحه 509

صفحه 509
صفحه 510
صفحه
سوره
محمد
آیه
20
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار افرادی می‌شوید که به‌هیچ‌وجه صراطی مستقیم نیستند و شما هر کاری کنید آنها حرف خودشان را می‌زنند ترک شود.
نتیجه ازدواج
یکسره درگیری و نزاع دیده می‌شود به هم نمی‌خورید و دچار مشکلات زیادی خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله
بد است دچار افراد زبان نفهم ‌می‌شوید و خسارت هنگفتی را متحمل ‌می‌شوید ترک شود.
X