استخاره صفحه 51

صفحه 51
صفحه 52
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
10
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
بجز بدبختی و پشیمانی چیزی نصیبتان نخواهد شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
در این کار غیر از ضرر و بدبختی چیزی وجود ندارد به‌هیچ وجه انجام ندهید.
X