استخاره صفحه 515

صفحه 515
صفحه 516
صفحه
سوره
فتح
آیه
29
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
خوب است مورد مناسبی خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید
X