استخاره صفحه 517

صفحه 517
صفحه 518
صفحه
سوره
حجرات
آیه
12
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به حرام می‌افتید و در حرف و حدیث مردم قرار خواهید گرفت ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است با انجام این کار دچار پشیمانی خواهید شد و زندگی بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
مورد مناسبی برای انجام معامله نیست به‌عبارت بهتر آش دهان سوزی نیست ترک شود
X