استخاره صفحه 519

صفحه 519
صفحه 520
صفحه
سوره
ق
آیه
16
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است آن چه در نظر شما است با آن چه اتفاق خواهد افتاد تفاوت بسیار دارد. ترک شود.
نتیجه ازدواج
زندگی پر دغدغه و تلخی خواهید داشت انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
دچار ضرر و زیان خواهید شد و اعتبارتان زیر سوال می‌رود انجام ندهید.
X