استخاره صفحه 521

صفحه 521
صفحه 522
صفحه
سوره
ذاریات
آیه
7
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد و از کرده‌ی خود به‌شدت پشیمان خواهید گشت.
نتیجه ازدواج
هیچ وجه مشترکی بین شما وجود ندارد و زندگی بسیار بد و پر تنشی در انتظار شماست ترک شود.
نتیجه معامله
با افراد نادان و زبان نفهمی روبرو ‌می‌شوید و از انجام آن به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک کنید.
X