استخاره صفحه 523

صفحه 523
صفحه 524
صفحه
سوره
ذاریات
آیه
52
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است شما را تکذیب می‌کنند و از دست شما هم کاری بر نمی‌آید ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است درونش شما را می کشد بیرونش مردم را حتما ترک شود.
نتیجه معامله
بد است آن‌گونه ای که شما فکر می‌کنید نیست ترک شود.
X