استخاره صفحه 525

صفحه 525
صفحه 526
صفحه
سوره
طور
آیه
32
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مطلبی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از آن این کار را انجام نمی‌دهید ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است بیشتر تحقیق کنید مطلبی از شما مخفی مانده است ترک شود.
نتیجه معامله
بد است چیزی از شما مخفی مانده است و در صورت انجام معامله متضرر خواهید شد ترک شود.
X