استخاره صفحه 527

صفحه 527
صفحه 528
صفحه
سوره
نجم
آیه
27
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است درست برعکس آن چیزی که فکر می‌کنید، نتیجه می‌دهد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است زندگی سراسر نزاع و درگیری خواهید داشت حتما ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
X