استخاره صفحه 53

صفحه 53
صفحه 54
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
23
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است حرف شما پیش نمی‌رود و ضرر می‌کنید ترک کنید.
نتیجه ازدواج
در شأن شما نیستند باعث اذیت و آزار شما می‌شوند فراموششان کنید.
نتیجه معامله
شما را فریب می‌دهند و سرتان کلاه می‌گذارند انجام ندهید.
X