استخاره صفحه 531

صفحه 531
صفحه 532
صفحه
سوره
قمر
آیه
50
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اگر چه ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است ولی در آخر متوجه می‌شوید که باطنا چیز دیگری بوده است. ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است اگر چه ظاهرا چنین نیست صبر کنید و صدقه بدهید.
نتیجه معامله
بد است گول ظاهر را نخورید در صورت انجام متضرر خواهید شد.
X