استخاره صفحه 533

صفحه 533
صفحه 534
صفحه
سوره
الرحمن
آیه
41
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه مناسب نیست انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید از این انتخاب پشیمان می‌شوید انجام ندهید.
نتیجه معامله
ضرر مالی و اعتباری دارد و اعتبار شما به‌شدت زیر سوال می‌رود انجام ندهید.
X