استخاره صفحه 541

صفحه 541
صفحه 542
صفحه
سوره
حدید
آیه
25
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است اگر همه‌ی شرایط را بررسی کردید و همه چیز بر وفق مراد بود انجام دهید والا ترک نمایید.
نتیجه ازدواج
میانه است در صورتی که همه‌ی حرفها زده شود و توافق به‌عمل آید خوب و الا بد است.
نتیجه معامله
با ‌بررسی همه‌ی جوانب و مشورت با افراد خبره اگر اقدام شود خوب والا بد است.
X