استخاره صفحه 543

صفحه 543
صفحه 544
صفحه
سوره
مجادله
آیه
7
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است اگر همه‌ی جوانب را سنجیده و مشکلی در میان نیست انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه ازدواج
اگر همه‌ی حرفها را اول بزنید و بر سر همه‌ی مسائل با هم به توافق برسید خوب والا بد است.
نتیجه معامله
همه‌ی شرایط را ‌بررسی کنید اگر مشکلی در بین نبود انجام دهید والا ترک کنید.
X