استخاره صفحه 545

صفحه 545
صفحه 546
صفحه
سوره
مجادله
آیه
22
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است اگر قرار بود انسان همه چیز را با عقل ناقصش می فهمید که... با توکل به‌خدا انجام دهید نتیجه‌ی دلخواه حاصل می‌شود.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله مبارک است با توکل به‌خدا انجام دهید و فکر باطل به ذهنتان راه ندهید.
نتیجه معامله
بسیار خوب است منفعت خوبی از این معامله نصیبتان خواهد شد.
X