استخاره صفحه 547

صفحه 547
صفحه 548
صفحه
سوره
حشر
آیه
10
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
از هر نظر مناسب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در همه حال خدا را در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله
معامله‌ی پر منفعت و سودآوری خواهد بود با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید.
X