استخاره صفحه 549

صفحه 549
صفحه 550
صفحه
سوره
ممتحنه
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است کمی زحمت دارد ولی به زحمتش می‌ارزد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است اما کمی با زحمت است به‌خدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله
معامله‌ی پر منفعتی است به‌خدا توکل کنید و مواظب باشید حرام داخل مالتان نشود.
X