استخاره صفحه 551

صفحه 551
صفحه 552
صفحه
سوره
ممتحنه
آیه
12
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید که در این صورت عواقب بدی انتظار شماست.
نتیجه ازدواج
خوب است همه‌ی مسائل را مطرح کنید و چیزی را از قلم نیاندازید تا بعد دچار مشکل نشوید.
نتیجه معامله
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید و همه‌ی جوانب کار را رعایت کنید.
X