استخاره صفحه 559

صفحه 559
صفحه 560
صفحه
سوره
طلاق
آیه
6
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است اگر شرایط مربوط را رعایت کنید خوب والا ترکش بهتر است.
نتیجه ازدواج
این ازدواج طی یک شرایطی خوب است والا ترکش کنید.
نتیجه معامله
طی‌یک شرایطی خوب والا بد است.
X