استخاره صفحه 561

صفحه 561
صفحه 562
صفحه
سوره
تحریم
آیه
8
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است در صورتی كه شرایطی كه وجود دارد رعایت شود خوب است والا تركش به صواب نزدیكتر است.
نتیجه ازدواج
میانه خوب است شرایطی که وجود دارد رعایت شود زندگی خوبی خواهید داشت والا...
نتیجه معامله
اگر شرایط را رعایت کنید سود خوبی خواهید داشت والا ترکش کنید.
X