استخاره صفحه 563

صفحه 563
صفحه 564
صفحه
سوره
ملک
آیه
13
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است برای مشورت افرادی را در نظر بگیرید كه توانایی راهنمایی شما را دارند و با هر كسی در این رابطه صحبت نكنید.
نتیجه ازدواج
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و توصیه های بالا را رعایت کنید.
نتیجه معامله
خوب است سود خوبی نصیبتان خواهد شد توصیه‌های بالا را رعایت کنید.
X