استخاره صفحه 573

صفحه 573
صفحه 574
صفحه
سوره
جن
آیه
14
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در صورت انجام دچار پشیمانی خواهید شد ترك شود.
نتیجه ازدواج
بد است گول ظاهر افراد را نخورید که ظاهر افراد با باطنشان تفاوت بسیاری دارد ترک شود.
نتیجه معامله
دچار افراد دو رویی خواهید شد و در صورت انجام ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید ترک شود.
X