استخاره صفحه 585

صفحه 585
صفحه 586
صفحه
سوره
عبس
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است البته مشكلات و سختیهایی دیده می‌شود اما با صبر و حوصله حل می‌شود و نتیجه‌ی دلخواه حاصل می‌شود.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است به‌شرط آنکه در مشکلات و گرفتاریهای زندگی صبر و حوصله داشته باشید و از عصبانیت و درگیری پرهیز کنید.
نتیجه معامله
مشکلاتی دیده می‌شود زحمت زیادی همه باید بکشید ولی سود خوبی هم نصیبتان می‌شود که جبران این زحمات را می‌کند.
X