استخاره صفحه 587

صفحه 587
صفحه 588
صفحه
سوره
انفطار
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است مشكلاتی وجود دارد ولی با صبر و حوصله، قابل حل است و نتیجه مطلوب حاصل می شود.
نتیجه ازدواج
سختیها و مشکلات نمک زندگی است و با این مسائل است که انسان ارزش زندگیش را می‌فهمد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
از مشکلات نباید ترسید خصوصا وقتی نتیجه‌ی خوبی حاصل رنجها و سختیها باشد.
X