استخاره صفحه 59

صفحه 59
صفحه 60
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
71
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در آن فریب و نیرنگ است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
چیزی را از شما کتمان می‌کنند و به شما دروغ می‌گویند ازدواج مناسبی نیست صبر کنید مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله
بشما دروغ می گویند و مواردی از معامله را از شما پنهان می‌کنند ضرر می‌کنی.
X