استخاره صفحه 591

صفحه 591
صفحه 592
صفحه
سوره
الطارق
آیه
1
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است با در نظر گرفتن شرایط و بررسی كامل جوانب خوب والا بد است.
نتیجه ازدواج
با رعایت جوانب و تمام کردن همه‌ی صحبتها خوب و الا بد است.
نتیجه معامله
اگر شرایط را رعایت کنید و جوانب کار را در نظر بگیرید خوب است والا بد است.
X