استخاره صفحه 603

صفحه 603
صفحه 604
صفحه
سوره
کافرون
آیه
1
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است در صورتی که همه‌ی جوانب را رعایت کنید خوب است والا بد است.
نتیجه ازدواج
در صورتی که همه‌ی جوانب را رعایت کنید و با تحقیق بیشتر همه چیز بر وفق مراد بود انجام دهید والا ترک شود.
نتیجه معامله
تحقیق بیشتر کنید اگر مشکلی نبود اقدام کنید والا ترک کنید.
X