استخاره صفحه 63

صفحه 63
صفحه 64
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
101
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است خدا را در هیچ حال فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج
اقدام کنید مورد خوبی است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله پر سود و منفعت خواهد بود اگر خدا را فراموش نکنید.
X