استخاره صفحه 65

صفحه 65
صفحه 66
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
116
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که لطمه‌های زیادی خواهید خورد.
نتیجه ازدواج
در صورت انجام آن چنان پشیمان می‌شوید که دیگر نه راه پیش دارید نه راه پس.
نتیجه معامله
ظاهر بین نباشید ضرر زیادی خواهید کرد از انجامش منصرف شوید.
X