استخاره صفحه 67

صفحه 67
صفحه 68
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
133
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است در انجام آن تعجیل کنید و در انجام آن حفظ موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه ازدواج
با این ازدواج گشایش کار پیدا می‌کنی دو شرط بالا فراموش نشود.
نتیجه معامله
پر منفعت و پر سود است بدو شرط‌یکی آنکه موازین شرعی را رعایت کنی و دوم صدقه‌ی در خوری بدهی.
X