استخاره صفحه 69

صفحه 69
صفحه 70
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
149
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار ناراحتی زیادی خواهید شد و در راهی قرار می‌گیرید که بازگشتی در آن نیست.
نتیجه ازدواج
هیچ خوبی و خیری در آن نیست ترک کنید.
نتیجه معامله
به حرام می‌افتید و فریب خواهید خورد ترک کنید.
X