استخاره صفحه 7

صفحه 7
صفحه 8
صفحه
سوره
بقره
آیه
38
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است در صورت اصرار به انجام حتما صدقه دهید و با مشورت با افراد خبره اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج
عجله نکنید از این مورد بهتر هم نصیب شما خواهد شد .
نتیجه معامله
صبر کنید انجام این معامله آن‌چنان هم که فکر می‌کنید تعریفی ندارد در صورت اصرار به انجام آن صدقه دهید و با افراد خبره مشورت نمایید.
X