استخاره صفحه 71

صفحه 71
صفحه 72
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
158
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است خوب فکر کن با افراد خبره مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
نتیجه ازدواج
صبر کنید زیاد عجله نکنید مورد بهتری هم نصیبتان می‌شود مشورت کن انجام ندهی بهتر است.
نتیجه معامله
با افراد خبره مشورت کن آن‌چنان هم تعریفی ندارد.
X