استخاره صفحه 75

صفحه 75
صفحه 76
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
187
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است ارزش شما بیش از این است اقدام نکنید.
نتیجه ازدواج
همسر خوبی برای شما نخواهد بود فراموش کنید.
نتیجه معامله
به شما دروغ می‌گویند و فریبتان می‌دهند انجام ندهید.
X