استخاره صفحه 85

صفحه 85
صفحه 86
صفحه
سوره
نساء
آیه
38
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است اصلا فکرش را هم نکن افراد ظاهربین ضرر می‌کنند.
نتیجه ازدواج
ظاهر هر چیز باطنش نیست از فکرش بیرون بیا اصلا مورد مناسبی نیست.
نتیجه معامله
به حرام می‌افتی و ضرر بسیار می‌کنی ظاهر آن با باطنش فرق دارد.
X